ನವಉದ್ಯಮಿಯ ನೂತನಪ್ರಯೋಗ! "ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ"!